MẪU LÝ LỊCH ĐỂ CẤP CME SAU HỘI NGHỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

 ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CME

 Họ và tên:............................................................................................. Nam, nữ: ..........................

Sinh ngày.......... tháng......... năm....................................................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: ..............................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:............................................... Nơi cấp: .......................................

Cấp ngày........... tháng......... ……năm...........................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .................................. Di động.................................................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ...................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nơi công tác hiện nay: ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

                                                                                      KÝ TÊN, GHI RÕ HỌ & TÊN

 

 

                                                                               _______________________________

 * Lưu ý: Gửi Lý Lịch kèm 2 ảnh 3cm*4cm về Địa chỉ:

Phan Minh Nhựt – 286/8 Trần Hưng Đạo, P.NCT, Quận 1, TP.HCM.

ĐT: 0909 344 202.